Leerkracht

Precieze omschrijving en situering van het lesonderwerp

Rechtbanken: de werking van het rechtssysteem wordt in grote lijnen aangebracht. De belangrijkste begrippen worden hierbij gedefinieerd.

Beginsituatie van de leerlingen
Veel leerlingen komen in aanraking met het gerecht via ouders, familie of actualiteit. Denk maar aan echtscheidingen, processen in het nieuws, verkeersboetes,...Door deze oefening kunnen ze alles beter plaatsen.

Vrij onderwijs

Eindtermen
5.9. Tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders
4.13. Kunnen belang illustreren van de fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind. Zien daarbij dat rechten en plichten complementair zijn

Leerplandoelen:
0.1. Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies hier, elders, vroeger en nu
0.6. Kinderen drukken zich zo verstaanbaar mogelijk uit en benoemen de dingen waar mogelijk correct
5.11. Kinderen zien in dat (groepen van) mensen en instellingen vaak macht en/of gezag uitoefenen
5.12. Kinderen stellen vast dat in het bestuur van ons land een taakverdeling is die overeenkomt met verschillende graden van macht of gezag.
8.13. Kinderen zijn nieuwsgierig van de historische ontwikkeling van planten, dieren, mensen, voorwerpen, systemen, actuele toestanden.

leerplan ICT

AG1 Ervaringen opdoen in verband met het openen, doorbladeren en sluiten van een toepassing

AG2 Ervaringen opdoen in verband met het intikken en verbeteren van getallen, woorden, eenvoudige zinnen

AG8 Basishandelingen bestanden: nieuw, openen, opslaan, afdrukken…

AG9 Basishandelingen bewerken van elementen uit een document: knippen, kopiëren en plakken, zoeken en vervangen…

IZ1 Navigeren en zoeken binnen een toepassing (bijv. een educatieve cd-rom) via grafische elementen (pictogrammen)

IZ2 Navigeren en zoeken via teksthyperlinks (bijv. in een informatieve cd-rom, in een website …)

IZ5 Navigeren en zoeken binnen een website

IZ14 Een digitaal naslagwerk (o.a. encyclopedie) raadplegen

OVSG

Eindtermen
5.9. Tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders
4.13. Kunnen belang illustreren van de fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind. Zien daarbij dat rechten en plichten complementair zijn

leerplandoelen:

Mens
1.2. jezelf in de gevoelens, gedachten, bedoelingen van de ander(en) verplaatsen (‘perspectief nemen’) en hiermee (op cognitief niveau) rekening houden
1.3. Inzicht verwerven in sociale (probleem) situaties

 Maatschappij

1.1.  arbeid en beroepen

3.1.1 De leerlingen kunnen aangeven dat het overtreden van afspraken stoort

3.1.5. De leerlingen kunnen concrete voorbeelden illustreren  dat mensen die samenleven zich organiseren via regels waaraan iedereen zich moet houden

3.1.6. de leerlingen weten dat er mensen zijn die waken over het naleven van regels binnen elke samenleving

3.3.10 de leerlingen weren dat ze rechten hebben maar ook plichten

3.4.28 de leerlingen weten dat er in ons land een scheiding der machten bestaat, namelijk een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht

 

Ontwikkelingsdoelen ICT OVSG

ICT-competentie 1
Leerlingen hebben een positieve houding tov ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen verder te ondersteunen

ICT-competentie 2
Leerlingen gebruiken ICT op een veilige verantwoorde en doelmatige manier

ICT-competentie 5
Leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving

- Leerlingen zijn bereid ICT voor hen bestemde programma’s te gebruiken voor het inoefenen van de leerinhoud
- Leerlingen kunnen eenvoudig ingebouwde procedures in programma’s begrijpen en deze correct uitvoeren

ICT-competentie 6
Leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving

- Leerlingen zijn bereid voor hen bestemde programma’s te gebruiken bij het verwerven en verwerken van nieuwe leerinhouden

ICT-competentie 7
Leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie opzoeken

- Leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om informatie op te zoeken
-
Leerlingen weten dat er veel informatie digitaal beschikbaar is
-
Leerlingen kunnen een informatievraag vertalen in één of meer trefwoorden

 

Deze webquest is gemaakt door Elly Ghijs (pedagogisch ICT-coördinator)

De webquest duurt ongeveer 2 uur.

De leerlingen maken de webquest zelfstandig maar werken wel per 2.

De leerkracht is aanwezig tijdens het uitvoeren van de webquest maar heeft een ondersteunende functie.